Nana Princess Hotel. Крит
Роскошный отдых в Nana Princess Hotel, Крит
20% скидка

до 15% скидка отеля, плюс 5% доп. скидка от Грекомании

Меню

«Паноир» по-понтийски

Σε όλους που καλατσέυουν τα ποντιακά
και  γνωρίζουν το ποντιακό πολιτισμό

Паноир, Панагия СумелаИспокон веков у греков Понта день памяти того или иного святого отмечался не только литургией в церкви, но и народным гулянием, настоящим празднеством - «паноиром», сопровождающимся танцами и музыкой. Собственно, и в прошлом году во время Божественной литургии в монастыре Панагия Сумела под Трапезундом митрополит Драмы Павлос не случайно преподнёс в подарок Вселенскому Патриарху Варфоломею понтийскую лиру - кемендже - и сам спел песню о Панагии Сумельотиссе, потому что не бывает понтийского праздника без звуков лиры.

Сегодня в Греции многие понтийские общества организовывают такие праздники, особенно в дни Панагии Сумела, когда день Успения Богородицы отмечают и по новому стилю, и по старому календарю. Что интересно, в хороводе рука об руку танцуют все -от мала до велика....

«Советские» греки, живя на территории СССР, смогли сохранить свой язык и традиции. В атеистической стране они, несмотря ни на что, так же собирались на «паноиры», пусть у полуразрушенных церквей, пусть насилу обойдя милицейские блоки, но всё равно ставили свечи во здравие и за упокой, молились и воздавали хвалу Господу за благо жизни, а потом до утра танцевали со своими родными и близкими, с друзьями и односельчанами...
Обычно танцы сопровождались игрой на лире (кемендже), барабаном (даули) и кларнетом (кларино), бывало и на мандолине и даже на аккордеоне.

Наши бабушки вспоминают, что именно на таких народных гуляниях родители знакомили друг с другом молодых или «подбирали» для сына невесту:

Ση Παναήας το ποτάμ

Ερούξεν η κλιδίτσαμ.
Μανά ρούξων κι αράεψων
Σε μεν κεριάν νυφήτσα.

В те строгие времена на «паноире»  юноша мог «поговорить» с полюбившейся ему девушкой с помощью спетой им в хороводе частушки. Как правило, они придумывались на ходу, экспромтом:

Αδάσορμίνανάμεσα
Αχτίζωέναεφύρι.
Δαβένς εσυ, δαβένω γω,
Δαβέν και η Μορφύλη.

Ελενίτσαμ, Ελενίτσαμ,
Ποδεδίζω σεν, κουκλίτσαμ!
Για τα το χαραντερείς με
Κι έναν φίλημα κι δείς με.

Απ’ όλα τ’ άνθη του κόσμου
Μ’ αρέσουνε τα ία.
Απ’ όλα τα ονόματα
ΜαρέσειτοΜαρία.

Бывало и так, что молодые не только признавались друг другу в любви, но и назначали друг другу свидания и тот, кому адресовывалась песня, безошибочно понимал призыв любящего сердца:

Λελέβω, ποδεδίζω σε
Εσέν αρνίμ και πούλιμ.
Το μερακλίν το τέρεμας
Ασίρ και περ τ’ αχούλιμ.

Εσέν όντα εγάπεσα
Ας λέγω σε πως έτον:
Σο νερόν κες επέγνες,
Ημέραν έξ εργος έτον.

Εϊ, κορτσόπον, τέρε μεν:
Η σεβντάς επέρε μεν.
Α σον κρύο το πιγάδ
Έναν νερό φέρε με.

Ну, а если молодым взрослые по какой-то причине не давали согласие на брак, дело решалось просто - невесту похищали:

Παιδία, ας λέγω σας:
Πάμε στη χαμελέτη
Ακλέφτομε έναν κορίτς
Κανάν τιδέν μη λέτε.

Времена изменились, но остались «живые» свидетели прошлой жизни, свидетельствующие о быте наших предков, преследуемых, искореняемых, уничтожаемых...

В наши дни понтийские праздники по-прежнему многолюдны, торжественны и благочестивы, и в то же время полны веселья. И это отрадно, потому что это говорит о том, что никто - ни время, ни инородная сила не смогла стереть культуру и дух исчезнувшей с карты мира цивилизации. Так-то!

Contessina Suites & Spa, Закинфос
Роскошный 5* отдых на Закинфе, в Contessina Suites & Spa
40% Скидка

до 35% скидка отеля, плюс 5% доп. скидка от Грекомании

Узнайте как можно легко и выгодно забронировать отель для вашего отдыха в Греции